Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten gehouden door Wine Sessions. ‘Wine Sessions’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71712062 en is te bereiken via info @winesessions.nl en 06-18791753.

Bij het bestellen van een door Wine Sessions georganiseerde activiteit, wordt de klant altijd gevraagd deze Algemene Voorwaarden te accepteren. Bij deelname zijn onderstaande voorwaarden automatisch geaccepteerd.

Artikel 1: Definities

1.1 Wine Sessions: de natuurlijke persoon Valerie Bollen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71712062 optredend onder haar handelsnaam: Wine Sessions. Hierna ook te noemen: opdrachtnemer.

1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wine Sessions een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Wine Sessions te leveren producten en/of door Wine Sessions te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Wine Sessions georganiseerde activiteiten.

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Wine Sessions, die betrekking heeft op de producten of diensten van Wine Sessions.

1.4 De activiteit: de door Wine Sessions aangeboden diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Leeftijdscriterium

3.1 De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijnproeverij of het kopen van wijn is minimaal 18 jaar. Bij twijfel kan er bij aanvang van de proeverij naar legitimatie worden 

gevraagd. Mocht de klant geen geldige legitimatie kunnen tonen, behoudt Wine Sessions zich het recht om de klant te weigeren. De klant is dan nog steeds het afgesproken bedrag voor deelname verschuldigd aan Wine Sessions.

Artikel 4: Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

4.1 Indien de klant Wine Sessions verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Wine Sessions te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Dit kan zowel telefonisch als via het reserveringsformulier via de bedrijfswebsite. Een aanvraag voor reservering is nog geen bevestiging, deze ontvangt de klant via de e-mail zodra alle details voor de activiteit zijn overeengekomen.

4.2 Een door Wine Sessions gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Wine Sessions in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Wine Sessions dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere verklaring van Wine Sessions nodig is.

4.3 Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

4.4 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van levering van producten, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

4.5 De prijzen in de genoemde offertes zijn standaard inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6: Tarieven

6.1 Tarieven algemeen. Wine Sessions is in te huren voor verschillende werkzaamheden (waaronder sommelier, promotor, gastspreker en hostess). Uurtarieven kunnen per dienst verschillen en worden altijd voorgaande aan de dienst besproken met opdrachtgever. Reiskosten worden volgens afspraak doorberekend à 0,19 per km excl. btw op basis van nacalculatie. Dit geldt ook voor gemaakte parkeerkosten.

6.2.1 Tarieven wijnproeverijen. Wine Sessions hanteert een vast bedrag per deelnemer aan de wijnproeverij voor de afgesproken tijd met een minimum van 6 deelnemers, of een uurtarief + het aantal deelnemers maal een serie proefsamples, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2.2 Parkeerkosten en gebroken glazen worden afgerekend op basis van nacalculatie. Hier geldt het volgende:
– Voor gebroken glazen wordt €5 per glas in rekening gebracht.
– Bij parkeerkosten gelden de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 7: Betalingen

7.1 Betalingen wijnproeverij. Particulieren ontvangen na afloop van de proeverij of overige dienst een mobiel betaalverzoek. Deze zal worden verstuurd naar het mobiele nummer van de organisator. Bedrijven doen uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de diensten een aanbetaling van 25% en ontvangen na afloop een factuur voor het resterende bedrag per e-mail.

7.2 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden direct via het mobiel betaalverzoek (particulieren) binnen drie dagen, of overschrijving na ontvangst van factuur (bedrijven) binnen 14 dagen, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

7.3 Indien betaling binnen de genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

7.4 Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Wine Sessions voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.

7.5 Het bezorgen van de wijn is uitbesteed aan Henri Bloem Eindhoven. Voor de levering van wijn gelden dan ook hun algemene voorwaarden. Deze zijn te lezen op https://www.henribloem.nl/algemene-voorwaarden/. Bij de levering van de wijn ontvangt de klant ook de factuur. Voor bestellingen onder de €60 wordt er €7,95 verzendkosten in rekening gebracht. Retourneren van uw bestelling, inclusief de betaalde verzendkosten, kan altijd, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling. Eventuele verzendkosten van retournering komen voor rekening van de koper. Wordt er niet binnen 30 dagen geleverd, dan behoudt de koper het recht voor de order zonder verdere kosten te annuleren.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht door middel van de in artikel 7.1 genoemde eindfactuur.

8.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan Wine Sessions kenbaar te worden gemaakt en door Wine Sessions te worden geaccepteerd. Wanneer blijkt dat Wine Sessions voor meer personen dan geconditioneerd moet leveren, is Wine Sessions gerechtigd om de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normaal geldende condities.

8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.4 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten

8.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.6 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Wine Sessions worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van de desbetreffende activiteit.

8.7 Cadeaubonnen zijn geldig voor de periode van één jaar. De eerste geldigheidsdag is de dag dat Wine Sessions de cadeaubon per mail naar de klant verstuurt. De wijnsessie moet vervolgens binnen een jaar worden ingepland en uitgevoerd. Maakt de ontvanger van de cadeaubon hier geen gebruik van dan komt de geldigheid te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om contact op te nemen voor een reservering. Voorbeeld: de gever bestelt een cadeaubon en krijgt deze op 15 januari 2023 via mail. De ontvanger kan dan met deze cadeaubon tot en met 14 januari 2024 een wijnsessie boeken. Deze moet dan uiterlijk 14 januari 2024 plaatsvinden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Wine Sessions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade door de door Wine Sessions geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Wine Sessions die de schade heeft veroorzaakt.

9.2 Wine Sessions is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet zijdens Wine Sessions die de schade heeft veroorzaakt. Voor gevolgschade is Wine Sessions niet aansprakelijk.

9.3 Wine Sessions is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet zijdens Wine Sessions. De klant vrijwaart Wine Sessions voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Wine Sessions verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet zijdens Wine Sessions.

9.4 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9.5 Wine Sessions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de wijnproeverijen. In het kader van sociale hygiëne zal de begeleidende wijnspecialist de klanten nooit aanzetten tot overmatig alcoholgebruik. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen. Er zijn voldoende spuugemmers aanwezig dus er wordt altijd gelegenheid gecreëerd om de alcohol met mate te gebruiken. Het opdrinken van de geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de deelnemers. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

9.6 Wine Sessions zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Wine Sessions verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: – niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Wine Sessions en/of door Wine Sessions ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Wine Sessions toe te rekenen zoals bedrijfsstagnatie, ernstige familieomstandigheden, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Wine Sessions is in die gevallen niet schadeplichtig.

9.7 In geval van overmacht behoudt Wine Sessions zich het recht voor om van het voorgestelde programma af te wijken. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan het voorgestelde programma.

9.8 Wine Sessions stelt tijdens de wijnproeverijen verschillende proefwijnen, wijnglazen en spuugemmers ter beschikking. In het geval van schade en/of diefstal zal dit verhaald worden op de klant.

9.9 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.

Artikel 10: Annuleringen van activiteiten

10.1 Annulering door Wine Sessions. Mocht een wijnproeverij onverhoopt niet door kunnen gaan (wegens ziekte of door andere, ernstige zaken), dan wordt de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Indien gewenst wordt er samen gekeken naar een alternatieve datum.

10.2 Annulering door de klant. De annulering dient schriftelijk te worden ingediend via info@winesessions.nl of door te bellen naar 06-18791753. Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 weken voor aanvang van de proeverij kosteloos geschieden. Bij annulering binnen 13 dagen tot en met 1 week voor aanvang van de proeverij is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de proeverij te voldoen.

Artikel 11: Beëindigen van de overeenkomst

11.1 Wine Sessions heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming zou kunnen beschadigen.

11.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Wine Sessions gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd.

Artikel 12: Auteursrecht

12.1 Voor zover Auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

12.2 Wine Sessions behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en zoals toegelicht in de privacyverklaring, welke is te downloaden op www.winesessions.nl.

Artikel 14: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wine Sessions.

14.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

14.3 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

14.4 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Wine Sessions en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Beantwoording van vragen

15.1 Wine Sessions verplicht zich om alle vragen van administratieve aard zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden. Als er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) stellen wij u daarvan op de hoogte en benoemen een nieuwe termijn.

Versie 15 januari 2023

Download hier onze voorwaarden
Logo Wine Sessions

Vind ons op:

Wine not?

  • Gemiddeld 2,5 uur durende proeverij.
  • Altijd begeleid door gecertificeerde wijnspecialist.
  • Prachtige selectie op maat.
  • Keuze uit honderden wijnen.
  • Wijn bestellen na afloop geheel vrijblijvend.

Contactgegevens

Logo Wine Sessions

Vind ons op:

Wine not?

  • Gemiddeld 2,5 uur durende proeverij.
  • Altijd begeleid door gecertificeerde wijnspecialist.
  • Prachtige selectie op maat.
  • Keuze uit honderden wijnen.
  • Wijn bestellen na afloop geheel vrijblijvend.

Contactgegevens